OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 11.5 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

Produkt manažér

2017.11 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle online časopisu DPH aktuálne sa dočítate o tuzemskom sektorovom samozdanení v roku 2017. Upozorňujeme, že s účinnosťou od 1. januára 2017 sa § 69 ZDPH doplnil o ods. 17, t.j. ak platiteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou a má za to, že tieto stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou sú plnením podľa odseku 12 písm. j) a vyhotovená faktúra obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti”, platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je osobou povinnou platiť daň. Tento postup je možné uplatniť za splnenia podmienok, že miesto dodania tovaru (služby) bude v tuzemsku, a zároveň dodávateľ aj odberateľ budú platiteľmi dane v tuzemsku.

Taktiež od 1. januára 2017 majú povinnosť uvádzať údaje v kontrolnom výkaze k DPH aj dodávatelia (platitelia DPH), ktorí prenesú daňovú povinnosť na iného platiteľa DPH pri dodaní stavebných prác, stavby alebo jej časti alebo tovaru s inštaláciou alebo montážou patriacich do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).

Všimli sme si, že Vás zaujíma i problematika smrti konateľa alebo SZČO z pohľadu DPH. Do pozornosti dávame i skutočnosť, že zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty upravuje len podmienky týkajúce sa pokračovania živnosti po úmrtí platiteľa (podmienky, za ktorých môžu dedičia alebo iné osoby pokračovať v podnikaní po smrti podnikateľa bližšie ustanovuje zákon č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní).

V prípade, že máte otázky ohľadom problematiky DPH, neváhajte a využite bezplatný odpovedný servis, ktorý máte v rámci predplatného.

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu DPH budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti DPH. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

 POZOR! Pripravuje sa novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2018! Informácie už v online časopise DPH v č. 10/2017.

V on-line časopise nájdete:

 • Novela zákona o DPH od 1. 1. 2017
 • Príklad výpočtu úroku za zadržanie nadmerného odpočtu v otázkach a odpovediach po 1. 1. 2017
 • Zavedenie právnej fikcie pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach v roku 2017

Nové v on-line časopise:

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike DPH a daňovej legislatíve,
 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • praktické informácie ako napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív:

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ďalší autori:

 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Veľa krát som tam našla čo som potrebovala, keď som si nevedela rady pri DPH.“

Tereza B., Ružomberok

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie a aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka mi pomáhajú orientovať sa v tejto problematike.“

Milan K., Svidník

 

„Spokojný som najmä s odpovedným servisom, ktorý často využívam. Odpoveď mám vždy včas.“

Lukáš L., Trnava

 

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: