Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka:

Zdaňovacie obdobia a podávanie daňových priznaní k DPH - 2. časť

14.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer
PODÁVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ OSOBAMI REGISTROVANÝMI PRE DAŇ PODĽA § 7 A § 7A ZÁKONA O DANIE Z PRIDANEJ HODNOTY

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, registrované z titulu nadobúdania tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, sú povinné podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom im vznikla daňová povinnosť a v tej istej lehote sú povinné zaplatiť daň. Osoby registrované pre daň podľa § 7 zákona o DPH nemajú postavenie platiteľa dane, preto nebudú mať nárok na odpočítanie dane priznanej z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Uvedené osoby vyznačia „x“ na prednej strane daňového priznania v kolónke vymedzenej pre osoby povinné podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona o DPH.

Ak osobe registrovanej pre daň podľa § 7 zákona o DPH vznikne povinnosť platiť daň pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote je povinná zaplatiť daň.

Ak fyzickej osobe, ktorá je registrovaná podľa § 7 zákona o DPH, vznikne povinnosť platiť daň pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu, ktorý bude používať výlučne na súkromné účely, je povinná v zmysle § 78 ods. 4 zákona o DPH podať samostatne daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a v tej istej lehote daň aj zaplatiť. V tomto prípade fyzická osoba, ktorá je registrovaná podľa § 7 zákona o DPH, vyznačí „x“ na prednej strane daňového priznania v kolónke vymedzenej pre osoby povinné podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona o DPH.

...
koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia produktu online ČASOPIS DPH


Objednajte si online ČASOPIS DPH.

predplatné na 12 mesiacov