Input:

Daňové priznanie k DPH v roku 2020

12.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.1.1 Daňové priznanie k DPH v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. platného od 1. januára 2020 do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie každý platiteľ. Okrem platiteľa registrovaného podľa § 5 alebo § 6 predmetného zákona. Takýto platiteľ je povinný podať daňové priznanie, ak mu vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň, alebo ak v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 (oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu) alebo § 47 (oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb), dodal tovar podľa § 45 (oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode), nadobudol tovar s oslobodením od dane podľa § 44 (oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu) alebo ak uplatňuje odpočítanie dane.

Ak platiteľ uplatňuje odpočítanie dane, od celkovej splatnej dane okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru odpočíta odpočítateľnú daň a tento kladný rozdiel uvedie do daňového priznania.

Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň (podľa § 69 predmetného zákona), je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

V prípade nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu, ak osoba nie je registrovaná pre daň, je povinná podať daňové priznanie do siedmich dní od jeho nadobudnutia. Každá osoba, ktorá príležitostne nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná priložiť k daňovému priznaniu aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane. Osoba, ktorá nie je platiteľom a príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane v daňovom priznaní, pričom daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania.

Každá osoba, ktorá je povinná podať

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: