Input:

Investičné zlato v režime DPH

12.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.1.2 Investičné zlato v režime DPH

Ing. Ján Mintál

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) upravuje osobitný postup uplatňovania dane pri investičnom zlate v rámci ustanovenia § 67.

Na účely zákona o DPH sa investičným zlatom rozumie:

  • zlato vo forme prútu alebo tehly, ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť 995 tisícin a viac,

  • zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %.

Dodanie investičného zlata, nadobudnutie investičného zlata z iného členského štátu a dovoz investičného zlata vrátane investičného zlata vo forme certifikátu na alokované alebo nealokované zlato alebo obchodovaného na účet zlata vrátane pôžičiek v zlate a swapových obchodov, ktoré obsahujú vlastnícke práva alebo iné práva týkajúce sa investičného zlata, ako aj obchody týkajúce sa investičného zlata zahŕňajúce futurity a forwardy, ktoré vedú k prevodu vlastníckych práv alebo iných práv týkajúcich sa investičného zlata, sú od DPH oslobodené. Rovnako je od DPH oslobodené aj sprostredkovanie dodania investičného zlata v mene a na účet inej osoby.


Považuje sa za oslobodené plnenie predaj investičného zlata neplatiteľovi dane?

Dodanie investičného zlata je od dane oslobodené v zmysle § 67 ods. 3 zákona o DPH, nehľadiac na to , či je dodané platiteľovi alebo neplatiteľovi dane.

Výroba investičného zlata a pretváranie zlata na investičné zlato

Takému platiteľovi, ktorý vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato, umožňuje zákon o DPH sa rozhodnúť, že dodanie investičného zlata inému platiteľovi bude zdaňovať, a teda neuplatní oslobodenie podľa § 67 ods. 3 zákona o DPH.


Spoločnosť XY, s. r. o., má v držbe investičné zlato, s ktorým chce obchodovať. Môže sa rozhodnúť zdaňovať predaj tohto tovaru platiteľovi DPH podľa § 67 ods. 4 zákona o DPH?

Možnosť platiteľa rozhodnúť sa zdaňovať dodanie investičného zlata inému platiteľovi sa vzťahuje len na platiteľa vyrábajúceho investičné zlato alebo pretvárajúceho zlato na investičné zlato. Ak je zámerom spoločnosti XY, s. r. o., obchodovať s investičným zlatom, v takomto prípade nemá možnosť rozhodnúť sa o zdanení podľa § 67 ods. 4 zákona o DPH.


Spoločnosť ALFA, s. r. o., nadobudla z iného členského štátu EÚ zlato. Rakúsky dodávateľ dodal toto zlato bez dane. Ide o oslobodené nadobudnutie? Vzniká spoločnosti ALFA, s. r. o., povinnosť dodaniť a uplatniť daň po splnení ostatných podmienok ako pri bežnom tovare?

Predovšetkým treba uviesť, že zo znenia otázky nie je zrejmé, či ide o investičné zlato v zmysle podmienok ustanovených v § 67 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona o DPH alebo nie.

Ak teda v otázke spomínané zlato predstavuje investičné zlato, ktoré spĺňa podmienky ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o DPH, potom nadobudnutie investičného zlata z iného členského štátu bude oslobodené od dane v súlade s § 67 ods. 3 zákona o DPH. Napriek skutočnosti, že rakúsky dodávateľ dodal investičné zlato bez dane, nadobudnutie z iného členského štátu spoločnosť ALFA, s. r. o., zdaňovať nebude.

Ak však ide o iné ako investičné zlato, ktoré je

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: