Input:

Úvodník

12.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sa dočítate o daňovom priznaní k DPH v roku 2020. Upozorňujeme, že napríklad v prípade nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu, ak osoba nie je registrovaná pre daň, je povinná podať daňové priznanie do siedmich dní od jeho nadobudnutia. Každá osoba, ktorá príležitostne nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná priložiť k daňovému priznaniu aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane. Osoba, ktorá nie je platiteľom a príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane v daňovom priznaní, pričom daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania.

Vedeli by ste odpovedať na otázku: Je predaj investičného zlata neplatiteľovi dane oslobodené plnenie z pohľadu DPH? Viac sa dočítate v článku od Ing. Jána Mintála - Investičné zlato v režime DPH.

POZOR! Od 1. januára 2020 došlo k zmene v rámci splatnosti vlastnej daňovej povinnosti z pohľadu DPH. Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. platného od 1. januára 2020 je daň, ktorú je povinný platiť platiteľ, splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu. Okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov.

Odporúčame prečítať si i články:

  • Zmeny od 1. januára 2020 v zákone o dani z pridanej hodnoty – oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

  • Zmeny od 1. januára 2020 v zákone o dani z pridanej hodnoty – oslobodenie od dane

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: