Input:

Zmeny od 1. januára 2020 v zákone o dani z pridanej hodnoty - oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

12.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.1.5 Zmeny od 1. januára 2020 v zákone o dani z pridanej hodnoty – oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Juraj Válek, PhD.

Od januára 2020 je v platnosti úprava § 44 ods. 1 c) ZDPH týkajúca sa oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak by dodanie takého tovaru platiteľom v tuzemsku bolo oslobodené od dane.

Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane. Medzi ktorý zaraďujeme dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane. A tiež tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla, je oslobodený od dane, ak ide o malé zásielky tovaru neobchodného charakteru, a ak ide o dovoz kávy alebo čaju, oslobodenie sa vzťahuje na 500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie a 100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie, zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22,00 € , osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z tretieho štátu na územie Európskej únie, tovar dovážaný pri príležitosti uzavretia manželstva, osobný majetok nadobudnutý dedením, vybavenie a študijné potreby a zariadenie domácnosti žiakov a študentov, premiestnenie obchodného majetku z tretieho štátu na územie Európskej únie, poľnohospodárske výrobky, osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie rastlín, zvieratá, biologické alebo chemické látky určené na výskum, ak sú poskytnuté bezodplatne a sú určené pre zariadenia vykonávajúce vzdelávanie a vedecký výskum, liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva, farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach, tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie, tovar dovážaný v prospech obetí živelnej pohromy, čestné vyznamenania a ocenenia, dary venované v rámci medzinárodných vzťahov a tovar určený pre predstaviteľov štátu, vzorky tovaru nepatrnej hodnoty, reklamné tlačoviny a reklamné predmety, tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy alebo podobného podujatia, tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusy, zásielky určené osobám príslušným na konanie vo veciach ochrany autorských práv, v oblasti priemyselného vlastníctva a v oblasti technickej normalizácie, turistický propagačný materiál, rôzne dokumenty a predmety, doplnkový materiál, ktorý slúži na uloženie a ochranu tovaru počas prepravy, ak je súčasťou základu dane dovážaného tovaru, podstielku, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich prepravy, palivá a mazivá v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch, tovar určený na výstavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí, ako aj rakvy, urny a ozdobné pohrebné predmety. Oslobodený od dane je spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený, osobou, ktorá ho vyviezla, ak sa naň vzťahuje oslobodenie od cla. Oslobodený od dane je tiež dovoz tovaru osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak sa na tento dovoz vzťahuje oslobodenie od cla, Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: