Input:

Prekročenie obratu živnostníka pri fakturácii služieb v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.2.3 Prekročenie obratu živnostníka pri fakturácii služieb v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová


Živnostník vyfakturoval služby za rok 2018 jednou OFA 12/2018 vo výške 30 000,00 €. OFA bola uhradená 02/2019. Za rok 2019 vyfakturoval 12/2019 30 000,00 €. OFA bola uhradená 01/2020. Prekročil živnostník obrat 12 mesiacov po sebe nasledujúcich, ak áno, kedy?

Odpoveď:

K zmene definície obratu došlo z dôvodu odstránenia nerovnakých podmienok pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo.

Nakoľko stav platný do 31. 12. 2018 rozlišoval medzi zdaniteľnými osobami v závislosti od skutočnosti, či vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo:

  • zdaniteľné osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva tzv. hotovostný princíp (príjem), do obratu zahŕňali aj prijatú preddavkovú platbu na budúce plnenie,

  • zdaniteľné osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva – uplatňovali princíp výnosu (to znamená, že zálohy nezahrňovali).

Nová definícia obratu v zmysle novely zákona o DPH, ktorou sa pojmy „výnosy” a „príjmy” nahradili pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb” znamená, že s účinnosťou od 1. 1. 2019 sa do obratu zahŕňa reálna hodnota dodaných tovarov a služieb, ktorá v podstate predstavuje protihodnotu v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH v čase ich dodania.

Pozor ale na prechodné ustanovenie – § 85kg ods. 1 zákona o DPH.

Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Na tovary a služby, ktoré boli dodané v období sledovanom podľa § 4 ods. 1 a ktoré neboli zahrnuté do obratu do 31. decembra 2018, sa vzťahuje § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018.

V zmysle prechodného ustanovenia § 85kg ods. 1 zákona o DPH:

  • do obratu ustanoveného v § 4 ods. 7 zákona o DPH v znení účinnom od 1. 1. 2019 sa zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. 12. 2018, čím je zabezpečená kontinuita (neprerušenosť) sledovania obratu - obrat sa sleduje za

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: